طرح های آبیاری عجب شیر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در عجب شیر

مناقصات لوله کانال تلگرام