طرح های آبیاری عباس آباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در عباس آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام