طرح های آبیاری ظفر تهلائی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ظفر تهلائی

مناقصات لوله کانال تلگرام