طرح های آبیاری طبس

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در طبس

مناقصات لوله کانال تلگرام