طرح های آبیاری طالقان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در طالقان

مناقصات لوله کانال تلگرام