طرح های آبیاری طارم

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در طارم

مناقصات لوله کانال تلگرام