طرح های آبیاری صومعه سرا

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در صومعه سرا

مناقصات لوله کانال تلگرام