طرح های آبیاری صدوق

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در صدوق

مناقصات لوله کانال تلگرام