طرح های آبیاری صحنه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در صحنه

مناقصات لوله کانال تلگرام