طرح های آبیاری صالح شهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در صالح شهر

مناقصات لوله کانال تلگرام