طرح های آبیاری شیروان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شیروان

مناقصات لوله کانال تلگرام