طرح های آبیاری شیراز

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شیراز

مناقصات لوله کانال تلگرام