طرح های آبیاری شیخ کلی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شیخ کلی

مناقصات لوله کانال تلگرام