طرح های آبیاری شوط

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شوط

مناقصات لوله کانال تلگرام