طرح های آبیاری شوش

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شوش

مناقصات لوله کانال تلگرام