طرح های آبیاری شهر بابک

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شهر بابک

مناقصات لوله کانال تلگرام