طرح های آبیاری شهریار

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شهریار

مناقصات لوله کانال تلگرام