طرح های آبیاری شهرمیان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شهرمیان

مناقصات لوله کانال تلگرام