طرح های آبیاری شهرضا

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شهرضا

مناقصات لوله کانال تلگرام