طرح های آبیاری شمیرانات

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شمیرانات

مناقصات لوله کانال تلگرام