طرح های آبیاری شفت

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شفت

مناقصات لوله کانال تلگرام