طرح های آبیاری شبستر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شبستر

مناقصات لوله کانال تلگرام