طرح های آبیاری شاهین شهر و میمه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شاهین شهر و میمه

مناقصات لوله کانال تلگرام