طرح های آبیاری شاهین دژ

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شاهین دژ

مناقصات لوله کانال تلگرام