طرح های آبیاری شاهرود

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شاهرود

مناقصات لوله کانال تلگرام