طرح های آبیاری شام اسبی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شام اسبی

مناقصات لوله کانال تلگرام