طرح های آبیاری شازند

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شازند

مناقصات لوله کانال تلگرام