طرح های آبیاری شادگان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در شادگان

مناقصات لوله کانال تلگرام