طرح های آبیاری سیمرغ

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سیمرغ

مناقصات لوله کانال تلگرام