طرح های آبیاری سیریک

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سیریک

مناقصات لوله کانال تلگرام