طرح های آبیاری سیروان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سیروان

مناقصات لوله کانال تلگرام