طرح های آبیاری سیب سوران

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سیب سوران

مناقصات لوله کانال تلگرام