طرح های آبیاری سیاهکل

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سیاهکل

مناقصات لوله کانال تلگرام