طرح های آبیاری سپیدان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سپیدان

مناقصات لوله کانال تلگرام