طرح های آبیاری سپیدار

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سپیدار

مناقصات لوله کانال تلگرام