طرح های آبیاری سواد کوه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سواد کوه

مناقصات لوله کانال تلگرام