طرح های آبیاری سوادکوه شمالی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سوادکوه شمالی

مناقصات لوله کانال تلگرام