طرح های آبیاری سمیرم

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سمیرم

مناقصات لوله کانال تلگرام