طرح های آبیاری سمنان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سمنان

مناقصات لوله کانال تلگرام