طرح های آبیاری سماله

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سماله

مناقصات لوله کانال تلگرام