طرح های آبیاری سلم آباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سلم آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام