طرح های آبیاری سلماس

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سلماس

مناقصات لوله کانال تلگرام