طرح های آبیاری سلسله

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سلسله

مناقصات لوله کانال تلگرام