طرح های آبیاری سقز

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سقز

مناقصات لوله کانال تلگرام