طرح های آبیاری سر پل ذهاب

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سر پل ذهاب

مناقصات لوله کانال تلگرام