طرح های آبیاری سر دشت

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سر دشت

مناقصات لوله کانال تلگرام