طرح های آبیاری سروستان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سروستان

مناقصات لوله کانال تلگرام