طرح های آبیاری سرمک

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سرمک

مناقصات لوله کانال تلگرام