طرح های آبیاری سرعین

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سرعین

مناقصات لوله کانال تلگرام