طرح های آبیاری سرخس

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در سرخس

مناقصات لوله کانال تلگرام